پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - كميسيون ماده 43
كميسيون ماده 43
  مراحل انجام کار در کمیسیون ماده 34
1.       ارائه فرم تقاضا توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 34 شهرستانها به متقاضیان
2.       تکمیل فرم توسط متقاضی و ارائه مدارک مثبته در خصوص تصرف اراضی و تحویل آن به دبیرخانه کمیسیون در شهرستانها
3.       انجام استعلامات لازم از دستگاه های ذیربط توسط دبیرخانه ماده 34 شهرستان
4.       بازدید کارشناس منابع طبیعی شهرستان از محل مورد درخواست متقاضی و ارائه نظر کارشناسی
5.       دعوت از اعضای کمیسیون توسط دبیر خانه ماده 34 پس از تکمیل پرونده
6.       بازدید اعضای کمیسیون از محل مورد نظر بعد از بررسی پرونده
7.       تشکیل جلسه کمیسیون ماده 34 و اتحاد تصمیم در خصوص پرونده
8.       موافقت با فروش یا اجاره اراضی در صورت مشمول بودن قانون
9.       ارسال پرونده به اداره کل منابع طبیعی استان جهت ارزیابی
10.    ثبت و ضبط پرونده در اداره کل
11.    دعوت از هیئت تقویم جهت ارزیابی
12.    بازدید هیئت تقویم از عرصه و ارزیابی اجرت المثل ایام تصرف و ارزش زمین
13.    ارسال نظریه هیئت تقویم به دبیرخانه کمیسیون 34 در شهرستان
14.    دعوت دبیر خانه کمیسیون از اعضاء جهت تَأیید و یا تخفیف لازم
15.    ارسال نظریه اعضاء به اداره کل
16.    اقدام اداره کل در راستای تصمیم کمیسیون
17.    فروش عرصه مربوطه به متقاضی در صورت موافقت, و معرفی ایشان به دفتر خانه رسمی جهت انتقال سند مالکیت
18.    معرفی دفتر خانه رسمی جهت تهیه صورتجلسه به اداره ثبت اسناد محل
19.    تنظیم صورتجلسه توسط اداره ثبت با هماهنگی اداره منابع طبیعی شهرستان
20.    ارسال مجدد صورتجلسه به دفتر خانه رسمی 
21.   صدور سند مالکیت توسط دفتر خانه رسمی
چاپ | ارسال به ديگران  |