پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعلام مميزي
استعلام مميزي
مراحل و مدارك مورد نياز براي استعلام زمين
٭موضوع استعلام شامل :
الف:سند كردن زمين
ب:نقل و انتقالات زمين
ج:حفر چاه
د:احداث واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي
1-ارائه نامه كتبي از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ،جهاد كشاورزي ،دفتر خانه اسناد رسمي ،امور آب و ................ به تناسب موضوع به منابع طبيعي شهرستان  .
    1-2-اگر پاسخ استعلام در پلاكي باشد كه فاقد منابع ملي است بلافاصله توسط اداره منابع طبيعي پاسخ داده مي شود (حداكثر وقت 1 ساعت)
2-2-اگر پاسخ استعلام در پلاكي باشد كه كلاً اراضي منابع طبيعي باشد بلافاصله توسط اداره منابع طبيعي پاسخ داده مي شود ( حداكثر وقت 1 ساعت)
3-2- اگر پاسخ استعلام در پلاكي باشد كه هم اراضي منابع ملي و هم مستثنيات داشته باشد بايستي توسط متقاضي نقشه از زمين مورد استعلام تهيه و به همراه نامه مربوطه به اداره منابع طبيعي شهرستان تسليم تا مورد بازديد قرار گيرد.
سپس كارشناس اداره منابع طبيعي به اتفاق متقاضي از محل مورد نظر بازديد و پس از تطبيق نقشه متقاضي با نقشه اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع نسبت به تنظيم فرمهاي مربوطه اقدام و نتيجه توسط اداره منابع طبيعي شهرستان به متقاضي ابلاغ مي گردد.
٭رونوشتي از فرمهاي تنظيم شده به همراه تصوير بريده نقشه اجراي مقررات و تصوير نقشه متقاضي به اداره كل ارسال مي شود .
٭ تهيه ماشين جهت بازديد و هزينه هاي فتوكپي فرمها و تهيه نقشه زمين بر عهده متقاضي مي باشد .
  
براي تخصيص زمين به دستگاههاي دولتي از طريق اعمال ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بشرح زير مي باشد:
1-    ابتدا دستگاه متقاضي نسبت به تكميل فرم درخواست تامين زمين ( فرم شماره 2) كه به امضاء بالاترين مقام دستگاه رسيده باشد اقدام نمايد .
2-   بازديد و معاينه محل مورد تقاضا توسط كارشناس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه و تكميل ( فرم شماره 1-2)و ارسال به اداره كل منابع طبيعي استان (اداره استعداد يابي ).
3- در صورتيكه متقاضي از اعتبارات ملي استفاده نمايد مدارك جهت بررسي به سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور ارسال مي گردد.
4- در صورتيكه دستگاه متقاضي از اعتبارات استاني استفاده نمايد به كارگروه استان و كميسيون ماده 69 مستقر سازمان امور اقتصادي و دارايي ارسال مي گردد.
5- دستگاه متقاضي موظف است مصوبه كميسيون ماده 69 را به اداره كل منابع طبيعي ارائه تا نسبت به تحويل و تحول زمين اقدام شود .
چاپ | ارسال به ديگران  |