پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مميزي مرتع
مميزي مرتع

مراحل و مدارك مورد نياز مميزي مراتع

 1- منابع طبيعي شهرستان مراتعي را كه مميزي نشده اند و يا مورد تجديد نظر قرار مي گيرند از اداره كل درخواست آگهي مي نمايد . ( بشرط داشتن اجراي كامل مقررات ماده 56 و...)

2-صدور اگهي مميزي توسط اداره كل و ادارات شهرستان.

3- تحويل آگهي به دامداران و مرتعداران توسط ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستانها .

4-صدور ابلاغ براي اعضاء هيئت مميزي مراتع توسط اداره كل منابع طبيعي استان.

5-حضور هيئت مميزي (در زمان تعيين  شده در اگهي مميزي ) در مراتع .

6-ثبت نام از دامداران و مرتعداران مدعي و دريافت مدارك مثبته از انها .

7-تحقيق از دامداران و مرتعداران هم جوار (در صورت نياز ) جهت تشخيص ذي حق بودن يا نبودن دامداران متقاضي .

8-تعيين محدوده مراتع و پياده نمودن ان برروي نقشه 1:50000  هوائي منطقه و تائيد ان توسط دامداران مراتع همجوار.

9-بررسي وضعيت پوشش گياهي مراتع و تعيين وضعيت و ظرفيت مراتع و تعيين فصل و مدت بهره برداري از مراتع بر اساس شرايط اقليمي منطقه.

10تكميل شناسنامه مرتع و فرمهاي مربوطه برابر دستورالعمل موجود .

11-ارسال پرونده تكميل شده به اداره كل جهت بررسي و تائيد نهائي.

12-صدور پروانه مرتعداري براي دامداران ذي حق شناخته شده برابر دستورالعمل .

13-در صورت رسيدن اعتراض پس از مميزي به مدت يك فصل چرائي (يكسال ) پرونده در كميسيون بند 42 مطرح و تعيين تكليف ميشود.

14-در صورت استمرار اعتراضات پس از يكسال به مميزي مرتع پرونده از طريق كميسيون بند 49 پيگيري و تعيين تكليف خواهد شد.

15-و در نهايت در صورت عدم رعايت مفاد پروانه چرا و شرايط خاص ديگري ( برابر دستورالعمل ) پروانه چرا قابل ابطال شدن ميباشد

چاپ | ارسال به ديگران  |