پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بهره برداري از معادن
بهره برداري از معادن
 ((مراحل و مدارك مورد نياز جهت بهره برداري از معادن ))
1-معرفي نامه از سازمان صنايع و معادن يا دفتر فني استانداري  به انضمام نقشه محدوده مورد نظر و ارائه به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ( اداره حفاظت).
2-ارسال معرفي نامه به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان .
3- بازديد كارشناس به اتفاق متقاضي از محل و ارائه گزارش با رعايت مصوبات پنجمين جلسه كميته فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان و تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 79604/ت 30585 هـ بتاريخ 31/5/86
4- در صورت مثبت بودن ، تهيه نقشه هم مقياس نقشه اجراي مقررات ماده 56 منابع طبيعي براي عرصه مورد تقاضا توسط متقاضي و انطباق آن برروي بريده نقشه اجراي مقررات ماده 56 توسط اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.
5- تكميل فرم استعداديابي وارسال پرونده به استان ( مدارك و تصوير بريده نقشه منابع طبيعي كه در آن عرصه مورد تقاضاي متقاضي مشخص شده باشد .)
6-طرح پرونده در كميسيون استعداد يابي ( بازديد از محل در صورت نياز انجام مي گيرد ) .
7-  معرفي متقاضي به سازمان صنايع و معادن جهت تاييديه نقشه منابع طبيعي .
8-پرداخت حقوق عرفي توسط متقاضي .
9-معرفي متقاضي به دفتر خانه جهت عقد قرارداد احياء اراضي (تعهد محضري ) .
10-ارسال نتيجه نهايي  به سازمان صنايع و معادن توسط اداره كل .
11-نظارت منابع طبيعي شهرستان بر نحوه بهره برداري  و  درخواست خلع يد در صورت تخلف و عدم احياء اراضي.
٭در صورت گذشت بيش از 4 ماه بطور خود كار پاسخ سازمان صنايع ارسال مي گردد.
٭تهيه خودرو و نقشه ( هم مقياس نقشه منابع طبيعي ) بر عهده متقاضي مي باشد.
چاپ | ارسال به ديگران  |