پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - واگذاري طرحهاي مرتعداري
واگذاري طرحهاي مرتعداري
مراحل و مدارك مورد نياز تهيه و واگذاري  طرحهاي مرتعداري
1-    شرط لازم جهت تهيه طرحهاي مرتعداري ، انجام مميزي و اجراي مقررات ماده 2 مرتع مورد نظر مي باشد .
2-    حضور كارشناس درمحل و صحبت با دامداران ذينفع ، تنظيم پرسشنامه توسط دامداران .
3-    ترسيم نقشه با مقياس 1:10000 با اقتباس از نقشه هوايي با مقياس 1:50000 به منظور تهيه نقشه هاي تيپ بندي و برنامه ريزي و بهره برداري.
4-    مطالعه منطقه شامل (تعيين تيپ گياهي منطقه –وضعيت و ظرفيت مرتع – مسائل اقتصادي و اجتماعي –تعيين برنامه اجرائي و برآورد اعتبار مورد نياز ).
5-    پرداخت حق علفچري موضوع ماده 47 .
6-    تدوين كتابچه و ارسال به اداره كل .
7-    بررسي طرح توسط اداره مرتع و تصويب در كميته فني .
8-    ارسال طرح به اداره استعداديابي به منظور طرح دركميسيون استعداد يابي.
9-    معرفي مجريان طرح به تعاون در صورت درخواست تشكيل تعاوني توسط اداره كل .
10- معرفي مجريان منفرد يا تعاونيهاي مرتعداري به دفتر خانه جهت اخذ سند .
11-    معرفي به بانك در صورت درخواست تسهيلات بانكي.
12 - اجراي طرح توسط متقاضي ، تحت نظر كارشناس منابع طبيعي شهرستان

مدارك مورد نياز جهت تهيه طرحهاي مرتعداري :

1-درخواست كتبي دامدار .
2-نقشه مسطحاتي محدوده عرفي .
3-تاييد محدوده عرفي توسط دامداران همجوار.
4-فتوكپي شناسنامه و كارت پايان خدمت .
5-تحويل كارت مرتعداري.
6-درخواست كتبي در صورت تمايل به تشكيل تعاوني.
7-ارائه قبض پرداخت علفچري.
چاپ | ارسال به ديگران  |