پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان فاروج
شهرستان فاروج
مقدمه
منابع طبيعي تجديد شونده از اركان توسعه پايدار هر كشور محسوب مي شود. حفاظت و احيائ منابع طبيعي مساوي تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري است. از اين رو مي بايست مديريت آن با تكيه بر دانايي محوري صورت پذيرد. اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فاروج در راستاي سياستهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، عهده دار اين مسئوليت مهم در سطح حوزه شهرستان است. سطح كل شهرستان بالغ بر 153615 هكتار، سطح كل منابع ملي و مستثنيات به ترتيب 75446 و 46475 هكتار مي باشد. لذا در اين راستا اشاره اي به نوع كار و اهداف واحد هاي اجرايي مختلف اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فاروج مي نماييم.
آبخيزداري:
 عبارت است از علم و هنر مديريت جنگل ها، مراتع و زمين هاي كشاورزي بخصوص خاكها و منابع آب به منظور افزايش توليد منابع و حفظ تعادل اكولوژيك محدوده منابع طبيعي به منظور توسعه پايدار و كنترل سيل و رسوب در مناطقي كه اقدام به اجرا كردن برنامه هاي آبخيزداري داريم. جهت حفاظت و بهره برداري صحيح از منابع آب و خاك شهرستان فاروج، بعنوان منطقه واقع شده در حوزه آبخيز اترك در شمال شرق كشور در دو قسمت مطالعات و اجراي عمليات آبخيزداري از سال 76 تاکنون حوزه هاي سد رسالت (6441 هكتار)، قره جقه شاه جهان (1390 هكتار)، شيرغان1 (5404 هكتار)، شيرغان يارم گنبد (2323 هكتار)، شيرغان 2 (7243 هكتار)، اسفجير (3862 هكتار)، كواكي (8333 هكتار)، مايوان (7880 هكتار) و كوران (6529 هكتار) به اتمام رسيده است.
 حوزه‌هاي خرق (6455 هكتار) و تيتكانلو (8000 هكتار) در دست بررسي و مطالعه توسط مشاوران آبخيزداري مي‌باشد. عمليات آبخيزداري در حوزه‌هاي سد رسالت (قره گل)، قره جقه شاه جهان و شيرغان 1 (باش محله) به اتمام رسيده است و هم اكنون عمليات آبخيزداري در حوزه هاي شيرغان يارم گنبد، شيرغان 2 و كواكي شامل عمليات مکانيکي، بيولوژيک و بيومکانيکي در حال اجراست.
مرتعداري:
علم و هنري است كه بوسيله آن ضمن بهره برداري حداكثر از علوفه توليدي مرتع، به ساير اهداف و زمينه هاي منابع طبيعي، از قبيل حفاظت آب و خاك، حيات وحش، محيط زيست و ... توجه داشته تا به آنها آسيبي وارد نگردد و سلامتي گياهان مرتعي نيز براي دوره هاي مرتعي دچار مخاطره نگردد. سطح شهرستان فاروج داراي 64752 هكتار مراتع ييلاقي با وضعيت متوسط و گرايش منفي و با توليد علوفه خشك 85 كيلوگرم در هكتار، پذيراي 158926 واحد دامي بوده كه 82257 واحد دامي آن مازاد بر ظرفيت مراتع مي باشد. تعداد سامان هاي عرفي مراتع شهرستان فاروج شامل 13 سامان مرتعي عشايري و 71 سامان مرتعي روستايي بوده كه بيش از 6500 خانوار از طريق دامداري در اين مراتع امرار معاش مينمايند. دو تعاوني مرتعداري صوفيان و تبريان و چهار طرح مرتعداري قلعه صفا، تبريان، صوفيان و كوه محمد رضا خان وجود دارد كه از جمله مهمترين فعاليت هاي انجام گرفته در واحد مرتع شامل بهبود و اصلاح مراتع و مميزي مراتع با هدف كنترل زمان ورود و خروج دام با شرايط و پتانسيل مراتع، كنترل پروانه چرا و تمديد پروانه هاي مرتعداري است.
جنگلداري:
به اداره اكوسيستم جنگل به منظور بدست آوردن استفاده بهينه از منابع و توليدات و سرويس هاي آن با تاكيد بر بهره برداري پايدارگفته مي شود. شهرستان فاروج داراي 9675 هكتار جنگل ايران توراني بصورت جنگل تنك با تراكم پوشش گياهي كمتر از 25 درصد مي باشد. انواع طرحهاي اين واحد شامل جنگل كاري، توسعه فضاي سبز و درختكاري، مديريت منابع جنگلي و زراعت چوب مي باشد.
انفال و مميزي اراضي:
انفال به بيشه زارها، جنگلها و دره ها و سرزمين هاي موات گفته مي شود كه همه اينها از آن خدا و پيامبر (ص) و بعد از او براي قائم مقام او است و او آن را در هر راه كه مصلحت خويش و مصلحت مردمي كه تحت تكفل او هستند ببيند مصرف خواهد كرد. پروژه هاي اين بخش شامل اجراي ماده 2 قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي (مميزي اراضي)، اخذ سند (اجراي مواد 13 و 39 قانون)، نقشه برداري، اصلاح و بازنگري است.
يگان حفاظت و حقوقي:
با استقرار پاسگاه منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فاروج نسبت به پيگيري امور حفاظت و حمايت از عرصه هاي جنگلي و مرتعي، مناطق قرق و اصلاحي منابع طبيعي با بكارگيري مامورين آموزش ديده و محافظين افتخاري اقدام مي نمايد.
براي رسيدگي به شكايات مردمي در بخش مميزي اراضي و .. واحد حقوقي اداره بر اساس كموسيون ماده واحده و ... پيگير پرونده هاي اعتراضي و ... مي باشد.
چاپ | ارسال به ديگران  |