پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور قراردادها
امور قراردادها
شرح وظايف
 
1. بررسي كفايت گزارش ( شناخت پروژه ) ومدارك ومستندات واصله از واحد متقاضي مناقصه
2. بررسي استاد مناقصه دريافتي از واحد متقاضي به منظور تطبيق با قوانين ومقررات
3. فروش يا تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران ودريافت پيشنهادات
4. تنظيم پيمان براساس اسناد ومصوبات كميسيون مناقصات وپيگيري انجام مراحل انعقاد وابلاغ پيمان پس از تاييد واحد حقوقي
5. نظارت موردي برنحوه اجراي قرارداد هاي منعقده حسب دستور مافوق
6. استفاده از نرم افزار مناسب جهت ثبت ونگهداي اطلاعات قراردادها ونتايج ارزشيابي پيمانكاران و مشاورين طرف قرارداد
7. بررسي مستندات وپيگيري انجام مزايده تامشخص شدن برنده
8. انجام ساير امور مرتبط طبق دستور مقام مافوق
چاپ | ارسال به ديگران  |