پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور اداري
امور اداري
وظايف امور اداري و پشتيباني
 
1.    تقسيم كار ، هدايت و رهبري و كنترل و نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي
2.    اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام كار
3.    شركت در جلسات و مطالعه قوانين و مقررات و پيش بيني امكانات مورد نياز
4.    ايجاد هماهنگي و تماس با مسئولين و تاييد و امضاء اسناد مدارك
5.    نظارت بر چگونگي اجراي وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها
6.    كنترل و نظارت بر حسن اجراي قوانين ، بخشنامه ها ، آئين نامه و ضوابط اجرايي
7.    نظارت در تهيه آمار پرسنلي و پيش بيني ملزومات اداري
8.    نظارت بر امر حضور و غياب كاركنان
9.    نظارت بر ارزشيابي سالانه كاركنان تحت سرپرستي
10.  انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
چاپ | ارسال به ديگران  |