پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرح و برنامه
طرح و برنامه
عنوان پست/شغل: كارشناس مسئول طرح وبرنامه
 
وظايف پست/شغل فوق الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني كه به تائيد سازمان امور اداري واستخدامي كشور رسيده است.بشرح زير تعيين ميگردد:
1-كمك وتشريك مساعي در انجام امور محوله به معاون برنامه ريزي وپشتيباني اداره كل
2-نظارت بر حسن اجراي كليه امور مربوط به طرح وبرنامه ريزي بودجه اداره كل
3-مطالعه-تحقيق وبرسي وتعيين وپيشنهاد واولويت اجراي برنامه ها وطرحهاي وپروژه هاي مرتبط اداره كل طبق وظايف مصوب
4-مطالعه وبرسي امور مربوط به بودجه بندي-بودجه ريزي طرحها وبرنامه ها وتطابق آن با بودجه هاي برنامه اي وصدور دستورالعمل هاي لازم وضروري در مورد تنظيم بودجه اداره كل
5-تهيه وتنظيم وارسال پيش نويس موافقتنامه طرحهاي در دست تهيه واجزايه سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جهت مبادله موافقت نامه وپيگيري لازم تا مرحله تصويب
6-مطالعه وبرسي برنامه ها وطرحهاي منابع طبيعي تدوين شده وتكميل وتعديل برنامه هاي حال وآتي استان.
7-برسي ونظارت بر عملكرد اجرائي طرحها وپروژه ها وتطبيق آن با اهداف برنامه واهداف مندرج در موافقت نامه ساليانه وتجزيه وتحليل ومقايسه پيشرفت كار با اهداف پيش بيني شده.
8-همكاري وشركت در گردهمائيها و جلسات گرو ههاي برنامه ريزي كوتاه مدت ميان مدت وبلند مدت بخش منابع طبيعي استان.
9-هدايت ونظارت بر چگونگي اجراي تعهدات درآمدي اداره كل.
10-انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.           
 
عنوان پست/شغل:كارشناس آمار
 
1-تهيه وارسال فرمهاي جمع آوري آمار واطلاعات مربوط به عمليات اجرائي طرحهاي عمراني(ملي واستاني وتبصره ها)در مقاطع 12،9،6،3 ماهه.
2-پيشگيري مستمر جهت جمع آوري وجمعبندي آمار واطلاعات مربوط به عمليات اجرائي طرحهاي عمراني(ملي واستاني وتبصره ها)در مقاطع 12،9،6،3ماهه.
3-پردازش آمار واطلاعات جمع آوري شده در قالب فرم پيشرفت فيزيكي وريالي (دستي،ماشيني)وارسال آن به دفتر طرح وبرنامه وآمار سازماني.
4-كنترل،برسي واظهار نظر در در ورود گزارشات عملكردي واصله از ادارات ستادي وشهرستانها از طريق انطباق آن با گزارشات قبلي ومصوبات وموافقتنامه طرحهاي عمراني.
5-ارزيابي وتجزيه وتحليل گزارشات جمع بندي شده با رسم نمودارها واعلام نتايج به منظور كاهش نقاط ضعف وتاكيد در نقاط قوت.
6-تهيه عملكرد فيزيكي وريالي ساليانه ،نشريات،جزوات به منظور اطلاع رساني از انجام فعاليتهاي اجرا شده در مقاطع ومناسبتهاي ويژه سال.
7-همكاري وهمفكري در ارائه پيشنهادات به دفتر طرح وبرنامه وآمار سازمان در خصوص مكاتيزاسيون وايجاد پايگاه داده آماري يكپارچه در سطح سازمان.
8-ارتباط با كليه مراكز اطلاع رساني در بخش منابع طبيعي در سطح بين المللي با استفاده از فن آوري هاي نوين...
9-انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق. 
  
عنوان پست/شغل:كارشناس بودجه
 
1-مطالعه وبرسي وتدوين برنامه هاي مصوب اداره كل وپيشنهاد حجم اعتبارات لازم به منظور امكان اجراي طرحها وبرنامه هاي اداره كل.
2-تهيه كليه گزارشات مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك سرمايه واعتبارات هزينه اي اداره كل.
3-توزيع وتخصيص اعتبارات مصوب به شهرستانها.
4-بر آورد وپيش بيني بودجه مورد نياز اداره كل اعم از بودجه طرحهاي تملك سرمايه و اعتبارات هزينه اي اداره كل ودرج در موافقت نامه هاي مربوط.
5-پيگيري مبادله موافقت نامه هاي مربوط به حجم عمليات واعتبارات اداره كل با سازمان مديريت و برنامه ريزي وساير مراجع ذيربط
6-پيگيري جذب اعتبارات اداره كل از مراجع ذيربط.
7-پيگيري در مورد تحقق يافتن درآمد هاي اداره كل.
8-تنظيم موافقتنامه هاي هزينه اي تملك سرمايه اي وموافقت نامه هائي كه اعتبار آنها از محل رديفها پيش بيني شده است.
9-كنترل هزينه كرد اعتبارات بر اساس شرح موافقت نامه ها در سقف مصوب.
10-معرفي طرحها ومتقاضيان حايز شرايط به منابع ذيربط جهت برخورداري از تسهسلات بانكي.
11-انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.
 
3span>عنوان پست/شغل:كارشناس طرح وبرنامه
'nbsp;
-هدايت وبرنامه ريزي اعتبارات تملك سرمايه در اجراي طرحها بر اساس اولويت وماهيت اجراي طرحها وپروژه ها.
-برسي ومطالعه آمار واطلاعات مربوط به منابع طبيعي وتجزيه وتحليل آنها در ارتباط با تهيه وتنظيم موافقت نامه در قالب پروژه ها وطرحها وبرنامه هاي مورد نياز اعم از نيروي انساني كالا و خدمات وكنترل قيمت تمام شده طرح ها بر اساس فهرست بهاء سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
-جمع بندي وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات به منظور بر آورد پيش بيني اهداف ومقايسه با حدود انتظار در زمينه حجم عمليات واعتبارات طرحها وپروژه هاي ادارات كل.
-برسي ومطالعه بخشنامه ها دستورالعملها وآئين نامه ها جهت اجراي آنها در مورد طرحها وپروژه ها واعتبارات.
-شركت در جلسات بودجه واطلاعات به دعوت سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان.
-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام ما فوق.
چاپ | ارسال به ديگران  |