پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بهره برداري
بهره برداري
شرح وظايف اداره بهره برداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي
 
- شناسايي رويش محصولات فرعي مرتعي در سطح استان
- شناسايي رويشگاه محصولات فرعي جنگلي در سطح استان
- بررسي پتانسيل بالقوه محصولات فرعي جنگلي و مرتعي در استان
- بررسي و پيگيري تهيه طرحهاي بهره برداري از محصولات فرعي مرتعي و جنگل در استان
- اجرايي نمودن طرحهاي مصوب بهره برداري پس از انجام مراحل قانوني
- پيگيري و كمك به تشكيل تعاوني هاي بهره برداري در سطح استان
- پيگيري و كمك در برگزاري و تشكيل كلاسهاي آموزشي براي بهره برداران محصولات فرعي در سطح استان
- همكاري و پيگيري امور مربوط به پيش نويس قراردادها و امور مترتب به برداشت محصولات فرعي مرتعي و جنگلي در استان
- نظارت كامل بر مراحل برداشت ، دبو ، انبار محصولات فرعي و صدور مجوز حمل از عرصه تا محل انبار و بازار فروش
- پايش عرصه ها به منظور بررسي روند ارتقاء كمي و كيفي محصولات فرعي مرتعي و جنگلي
- پيگيري و تنظيم برنامه هاي بهره برداري به منظور بهره گيري از روشهاي علمي صحيح در امر بهره برداري
- پيگيري امور اداري مرتبط با امر بهره برداري به منظور رضايت مندي بيشتر بهره برداران
- همكاري با رسانه هاي جمعي براي ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي در خصوص حفاظت ، احياء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداري بهينه از گياهان دارويي
- پيگيري امور مربوط به وصول بهره مالكانه و واريز به حسب خزانه
- نظارت بر مراحل مختلف بهره برداري از محصولات فرعي در جهت حسن انجام تعهدات بهره برداران
(عمده وظايف ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستانها در زمينه بهره برداري از محصولات فرعي)
- شناسايي عرصه هاي جديد و تلاش در جهت حفاظت ، احياء ، اصلاح و توسعه رويشگاههاي گياهان دارويي صنعتي
- نظارت كامل بر روند عمليات بهره برداري برابر مفاد مندرج در كتابچه طرح و مفاد قرارداد تنظيمي اداره كل با مجريان طرح
- شناسايي بهره برداران بومي و تشويق در جهت مشاركت آنان به منظور حفاظت از عرصه رويشگاه محصولات فرعي به منظور ارتقاء كمي و كيفي محصولات و پايداري بيشتر اين منابع طبيعي و آبخيزداري 
- تلاش براي شناسايي بيشتر و ايجاد علاقه در بهره برداران بومي و محلي به منظور اشتغالزايي در منطقه و جلوگيري از خروج ارز و مهاجرت ساكنان بومي منطقه
چاپ | ارسال به ديگران  |