پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراتع
مراتع
اقدامات اداره ستادي مراتع از سال 1386
مميزي و تنسيق مراتع:
     پروژه اتمام مميزي مراتع به مساحت 101207 هكتار.
   صدور پروانه چراي دام : 288 فقره كارت پروانه چرا براي دامداران داراي دام مجاز بالاي 50 واحد و دركل ، شناسايي 1893 نفر دامدار مجاز.
     مديريت چرا و صدور اخطاريه ها: نوبت اول: 1366 فقره، نوبت دوم: 498 فقره.
   ابطال پروانه مرتعداري: 5 فقره ، اصلاح دام مجاز 45 نفر و در مجموع حذف 339 واحد دامي از سطح مراتع، در اجراي فصل 3 دستورالعمل مميزي مرتع و يا در قبال واگذاري عرصه مرتعي.
 
 
طرح هاي مرتعداري:
 
1- پروژه هاي ملي:
    الف – طرح مديريت پايدار مراتع کشور:
     تهيه طرحهاي مرتعداري 60000 هكتار
     نظارت كارگاهي اجراي طرحهاي مرتعداري 65000 هكتار
     ساماندهی چرای دام در سامان هاي عرفي مراتع (کنترل پروانه چرا) 1050000 هكتار
     ب – کنترل سيل ، آبخيزداري و حفاظت از حوزه آبخيز گلستان (بخش مرتع)
     نهال كاري بوته هاي مرتعي 418 هكتار
     تامين نهال مرتعي 160000 اصله
     حفاظت و قرق 6700 هكتار
     كپه كاري 640 هكتار
     تبديل ديمزار 20 هكتار
     احداث آبشخور 25 دستگاه
     بذرپاشي 811 هكتار
     مديريت چراي دام 88000 هكتار
     حفر وتجهيز چاه مالداري 5 حلقه
     آموزش و ترويج 1000 نفر روز
     مرمت چشمه 3 مورد
 
2- پروژه هاي استاني (طرح بهبود و اصلاح مراتع):
     تبديل ديمزارهاي كم بازده به مرتع 720 هكتار
     ذخيره نزولات آسماني 980
     بهسازي چشمه 8 دهنه
     احداث آبشخور 11 باب
     حفاظت و قرق 55300
     کپه کاری 1670
     نگهداری و تجهيز ايستگاه بذر مادري 1 مورد
     پايش طرحهای منابع طبيعی6 طرح
     بذرکاری و بذرپاشی 115
     حفرچاه مالداري 3 حلقه
     احداث آب انبار 28 مترمكعب
     جمع آوري بذور مرتعي 1500 کيلو
     توليد نهال گلداني 200000 اصله
چاپ | ارسال به ديگران  |