پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مطالعات
اداره مطالعات

شرح وظايف اداره مطالعات و خدمات فني آبخيزداري

تعيين اولويت هاي مطالعاتي و تهيه گزارش هاي پيش شناخت جهت انجام مطالعات مرحله توجيهي و تفصيلي اجرايي آبخيزداري ، مطالعات اجرايي پخش سيلاب  ، مطالعات مربوط به زمين لغزش ها ، فرسايش آبكندي ، سدهاي زير زميني ، مطالعات موردي بندهاي خاكي و ساير مطالعات مورد نياز معاونت آبخيزداري در سطح استان .
ارسال طرح هاي پيش شناخت و فرم هاي نياز سنجي طرح هاي مختلف مطالعاتي آبخيزداري به سازمان متبوعه (كميسيون راهبري مطالعات ) جهت تصويب و امكان ورود به مراحل بعدي مطالعات  .
بررسي و تعيين ميزان اعتبار مورد نياز جهت تهيه انواع طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري در سطح استان و اعلام آن به معاونت پشتيباني و برنامه ريزي  به منظورتامين اعتبار مورد نياز .
همكاري درانتخاب مشاورين ذيصلاح جهت انجام طرح هاي مختلف مطالعاتي آبخيزداري در سطح استان .
تحويل حوزه هاي مطالعاتي و آمار و اطلاعات مورد نياز به مشاورين طرف قرارداد .
انتخاب و معرفي ناظرين جهت نظارت بر طرح هاي مطالعاتي در دست تهيه .
تشكيل جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان بخش مطالعات آبخيزداري ، ناظرين ، مشاورين و ... جهت بحث و تبادل نظر درخصوص مراحل و بخش هاي مختلف مطالعاتي ، رفع مشكلات احتمالي ، استفاده از تجربيات و نقطه نظرات سازنده و بهبود كيفي طرح ها .
نظارت بر مراحل مختلف نقشه برداري ، نمونه برداري ها و انجام امور آزمايشگاهي و آزمايشات مورد نياز (اعم از آب و خاك ، منابع قرضه و ... )
نظارت بر مراحل مختلف تهيه طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري از طريق ناظرين عالي ، بخشي و مقيم و بررسي گزارش ها و انعكاس نقطه نظرات و اقدامات اصلاحي مورد نياز به مشاورين  و ارائه گزارش هاي پيشرفت فيزيكي .
انجام مطالعات موردي آبخيزداري بر حسب ضرورت و نيازمعاونت آبخيزداري و شهرستان ها .
  پيگيري ، تاييد و ارجاع طرح هاي تهيه شده به كميته فني جهت تصويب نهايي .
ارسال گزارش ها و طرح هاي مصوب آبخيزداري جهت مراجع مربوطه و نيز بخش اجرا به منظورتامين اعتباراجرايي مورد نياز و ورود به مرحله اجرا .
اعزام كارشناس به شهرستانها برحسب ضرورت و انجام بازديد هاي فني و كارشناسي از طرحهاي مختلف آبخيزداري اعم ازطرح هاي دردست مطالعه ،اجرا و يا درحال بهره برداري و ارائه گزارش فني و كارشناسي .
- بررسي و پيگيري امكان تغييرات احتمالي در گزارش ها ، طرح ها و نقشه هاي اجرايي منعكس شده از سوي اداره امور اجرايي آبخيزداري و شهرستان ها  و تهيه گزارش هاي فني مربوطه و ارجاع آنها به كميته فني جهت تصويب تغييرات مورد نياز .
-       توجيه و تشريح و حل مسائل فني طرحهاي مختلف آبخيزداري .
جمع آوري كليه اطلاعات ، مستندات و گزارش هاي مربوط به  طرحها وپروژه هاي  مطالعاتي مصوب آبخيزداري دربخش آرشيو فني .
تهيه كتب ، مقالات ، نقشه ها ، عكس هاي هوايي ، اطلاعات ماهواره اي ، اطلاعات هواو اقليم ، هيدرولوژي ، اطلاعات اقتصادي و اجتماعي و ساير آمار و اطلاعات مورد نياز معاونت آبخيزداري و تهيه ابزاركار مورد نياز كارشناسان بخش مطالعات چون استرئوسكوپ و ... و  نگهداري آنها در آرشيو فني مطالعات آبخيزداري  .
برقراري ارتباط با سايرادارات فني و ستادي اداره كل جهت اخذ آمار و     اطلاعات و مستندات مورد نياز طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري مانند : نقشه هاي اجراي ماده (2) و مميزي اراضي ، نقشه ها و مدارك مربوط به مميزي مراتع ، سامان عرفي مرتعي و ...
اعزام كارشناسان به دوره هاي آموزشي مورد نياز ، همايش ها و... و برقراري ارتباط علمي و فني با مراكز مختلف دانشگاهي و علمي-پژوهشي جهت تبادل تجربيات و دستاوردهاي نوين علمي ، مطالعاتي و پژوهشي .
همكاري با معاونت آبخيزداري درتصميم سازي ها و پيشبرد بهتر امور از طريق شركت در جلسات داخلي و كارشناسي و ارائه نقطه نظرات .
پاسخگويي به مراجعين و مكاتبات واصله از مناطق مختلف روستايي ، عشايري و ... استان و نيز پاسخگويي به مكاتبات مراكز علمي و دانشگاهي و ادارات و سازمان هاي مختلف در مورد مطالعات آبخيزداري .
تعيين و ارائه دوره هاي آموزشي مورد نياز و مندرج در طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري به بخش آموزش و ترويج اداره كل به منظور تشكيل اين دوره ها در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهي آبخيزنشينان و افزايش مشاركت هاي مردمي در طرح هاي آبخيزداري .
 انجام سايرامورمحوله از سوي معاونت آبخيزداري درخصوص مسائل مطالعاتي و فني مورد نياز .

 

چاپ | ارسال به ديگران  |