پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره اجرا
اداره اجرا
شرح وظايف اداره اجرا:
· تحويل گرفتن مختصات و محدوده فيزيكي محل كار (نقشه هاي اجرايي ) از اداره مطالعات و كميته فني مديريت و برنامه ريزي و رعايت كليه موارد حقوقي متفرقه و اعمال آن در اجراي پروژه ها
· انتخاب بهترين روش اجرايي با توجه به شرايط حاكم بر منطقه طرح براي هر يك از پروژه هاي ابلاغي با در نظر گرفتن شرايط منطقه ، نوع كار ، ابعاد فيزيكي و ريالي پروژه ، توان اجرايي و امكانات
· ارائه پيشنهاد اعتبار ساليانه بر اساس پروژه هاي مطالعه شده جهت تامين اعتبار لازم و اعلام نظر در خصوص برآورد اوليه حجم كار ، هزينه ريالي و مشخص نمودن تعهدات مالي و ابلاغ به شهرستانها
· ارجاع نقطه نظرات و مسائل لازم در خصوص طرحهاي در دست اجراء به منظور پيگيري به مراجع مربوطه
· پيگيري تحويل نقشه هاي اجرايي و ارائه توجيهات و دستورالعمل اجرايي لازم به شهرستانها ، مجري و پيمانكاران به نحو مقتضي
· انجام مقدمات مناقصه و پيگيري موارد قانوني تا حصوص نتيجه با همكاري امور پيمانهاي مديريت
· بررسي شناسايي ، ارزيابي ، انتخاب پيمانكاران ذيصلاح با رعايت موازين و ضوابط موجود و دستورالعمل هاي طراحي شده جهت عقد قرارداد با هماهنگي امور پيمانهاي مديريت
· اعمال كليه بخشنامه ها مصوبات ، مشخصات فني موجود و دستورالعملها در كليه موارد اجرايي و نظارتي
· بازديد از پروژه هاي در دست اجرا و نظارت عاليه بر حسن اجراء از نظر نكات فني ، اجرايي و نظارت كمي و كيفي بر هزينه كرد اعتبارات اجرايي (پروژه هاي مصوب مديريت)
· بررسي و ارزيابي كار انجام گرفته از نظر كيفيت كار ، زمانبندي و اعتبار هزينه شده و پاسخگويي در مورد كيفيت اجرايي طرحهاي محوله به مراجع ذيصلاح
· پيگيري اخذ امكانات و پشتيباني تداركاتي پروژه ها نظير ماشين آلات ، بذر ، نهال ، توري گابيون و امكانات مورد نياز كارفرمايي مانند دوربين نقشه برداري ، رايانه و ....
·        ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي ماهانه به طرح و برنامه
· انعكاس تغييرات احتمالي ، تكميلي نقشه هاي مصوب در حين اجراء به اداره مطالعات
·        رسيدگي به دعاوي و ادعاي پيمانكاران ... در چهارچوب پيمان منعقده
· فسخ قرارداد در صورت عدم اجراي تعهدات پيمانكاران و كنترل اسناد و مدارك مربوطه و صدور مجوزات پرداخت با هماهنگي امور پيمانها
·        پيگيري و پاسخ به درخواست آبخيزنشينان در خصوص پروژه هاي اجرايي
·        اعمال نظارت لازم بر طرحهاي محوله و تامين تسهيلات كارفرمايي
 
چاپ | ارسال به ديگران  |