پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آموزش و ترويج
آموزش و ترويج
سياست هاو الويت هاي اداره ترويج و مشاركت مردمي
 
1-     بهسازي توان تخصصي مجريان و بهره برداران منابع طبيعي
2-     گسترش فرهنگ منابع طبيعي در بين اقشارمختلف جامعه ،مسئولان ،كاركنان دولت ،روستائيان ،دهياران و.....
3-     جلب مشاركت دستگاههاي دولتي ،سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي در امر حفاظت ،احياءو توسعه منابع طبيعي
4-     توانمند سازي تشكلها و سازمان هاي مردم نهاد منابع طبيعي و آبخيزداري
5-     تشكل و سازماندهي جوامع محلي ( همياران طبيعت ) در قالب انجمن همياران منابع طبيعي
6-     ترويج فرهنگ منابع طبيعي از طريق مطبوعات ،رسانه ها خصوصا" صدا و سيما به عنوان يك فرايند و جريان مستمر
7-     ايجاد الگوهاي ترويجي منابع طبيعي ( جنگل ،مرتع، بيابان و آبخيزداري )
8-     سازماندهي تعاوني هاي مختلف منابع طبيعي و آبخيزداري در قالب اتحاديه ها
9-     بازديدهاي تخصصي ( ويژه مجريان و بهره برداران ) و عمومي از طرح هاي الگويي
10- شناسايي و تشويق نمونه هاي برتر منابع طبيعي و آبخيزداري
11- برگزاري جشنواره هاي مرتبط ( مانند جشنواره صنوبر ، مرتع و .....)
چاپ | ارسال به ديگران  |