پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - يگان حفاظت
يگان حفاظت
تاريخچه تشكيل ووظايف سازماني يگان حفاظت منابع طبيعي وآبخيزداري
 
اين يگان به استناد ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه ( تنفيذي در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه ) و بنابر مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح كشور ودرخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها ،مراتع وآبخيزداري كشور در سال 84 در بدنه اين سازمان وادارات كل منابع طبيعي وآبخيزداري با هدف حفاظت وحراست از عرصه واعيان منابع طبيعي وذخائر جنگلي بر اساس سياستهاي كلي سازمان متبوع و همچنين دستور العمل هاي ابلاغي با لحاظ اين مطلب كه نيروهاي يگان مي توانند در انجام وظايف در چارچوب قوانين ومقررات بكارگيري سلاح بصورت مسلح انجام وظيفه نمايند به منظور جلوگيري از تخريب وتجاوز و هرگونه تخلف وانجام بخشي از وظايف ناجا در اين خصوص با وظايف تعيين شده از جمله حفاظت از عرصه واعيان منابع طبيعي ، انجام گشت ومراقبت واقدامات پيشگيرانه واطلاع رساني بموقع ، كنترل بهره برداري وبرخورد غير قانوني با هرگونه بهره برداري غير مجاز از عرصه واعيان منابع طبيعي ، جلوگيري از تردد و چراي غير قانوني دام در عرصه هاي منابع طبيعي ، تشكيل پرونده قضايي متخلفين ،قاچاقچيان ومتجاوزين به عرصه واعيان منابع طبيعي درجرائم مشهود ، اتخاذ تدابير اجرايي واقدامات پيشگيرانه ،پيش آگاهي و كشف وتعقيب جرم ومجرم مرتبط با ماموريت يگان، انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه ماموريت و بازرسي وكنترل محموله هاي جنگلي ومرتعي وبازرسي مستمر از كارگاههاي چوب بري وكارخانجات صنايع چوب تشكيل و راه اندازي گرديده است .
يگان حفاظت نيز در استان خراسان شمالي در نيمه دوم سال 85  با انتصاب جناب سرهنگ پاسدار علي بكري بعنوان فرمانده راه اندازي و زير نظر شخص مدير كل محترم توانسته ضمن انجام وظايف و ماموريتهاي محوله ، موفقيتهايي را در سطح كشور از نظر ميزان عملكرد كسب كه مي توان به انتخاب يگان نمونه كشوري در سال 85 اشاره نمود .
قسمتي از فعاليتهاي شاخص اين يگان از بدو تشكيل تا كنون
1-    اعزام پرسنل كادر يگان حفاظت جهت طي دوره آموزشي انتظامي قضايي به مراكز آموزشي ناجا .
2-    اخذ درجه وملبس نمودن كليه پرسنل كادر يگان به لباس فرم مصوب سازماني .
3-    تجهيز پرسنل آموزش ديده يگان به سلاح ومهمات جهت انجام ماموريتهاي محوله   .
4-    تامين وتجهيز كليه ادارات ،خودروها وفرماندهان يگان حفاظت شهرستانهاي تابعه به بيسيم وشبكه راديويي .
5- جذب تعداد 77 نفر نيروي شركتي از طريق شركت هاي خدمات حفاظتي و مراقبتي و بكاري گيري آنان در امورات گشت وسركشي وحفاظت وحراست بهتر از عرصه هاي منابع طبيعي استان .
6- تامين وتجهيز كليه ادارات منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستانهاي تابعه به اقلام وادوات اطفاء حريق كه در اين خصوص لازم به ذكر بوده مديريت عمليات اطفاء حريق بر عهده اين يگان مي باشد .
7- اعمال اجراي قانون در پروژه مديريت چراي دام به منظور ايجاد تعادل وهماهنگي بين تعداد دام هاي موجود ومساحت مراتع استان .
8-    راه اندازي پاسگاه ويژه منابع طبيعي وآبخيزداري در سطوح 7ادارات تابعه استان .
كاهش ميزان فقرات وسطوح وقوع حريق هاي حادث شده در عرصه هاي منابع طبيعي از سال 85 ( 960هكتار) ، 86 ( 33 هكتار) و87 ( 9 هكتار) ،88(4/0 هكتار)
 پل ارتباطي مردم با اين يگان كد ارتباطي 09696  بوده ه واز مردم با فرهنگ وطبيعت دوست استان درخواست مي شود  در صورت مشاهده هرگونه تخلف ويا ارائه گزارش، از طريق تماس با شماره فوق كه بصورت رايگان بوده ، اين يگان را در جريان گزارشات خود قرار دهند .
 ضمنا" اين يگان در طول شبانه روز آماده وصول گزارشات مردمي ورسيدگي به آنان در اولين فرصت از طريق مبادي زيربط مي باشد .
 
چاپ | ارسال به ديگران  |