پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بیابان ها و کویرها
بیابان ها و کویرها
سيماي بيابانهاي خراسان شمالي
ويژگيهای جغرافيايي استان:
l        
l    مساحت كل منابع طبيعي استان: 2022077 هكتار(72% سطح كل استان)
 
l       مساحت مراتع: 1025941 هكتار
 
l       مساحت جنگلها و رويشگاههاي جنگلي: 408915 هكتار
 
l       مساحت كل بيابانها: 587221 هكتار  
شهرستان جاجرم   : 337106   هكتار        
شهرستان اسفراين :  250115   هكتار 
 
مشخصات اقليمي بيابانهاي خراسان شمالي:
l      متوسط بارندگي استان: 295ميليمتر
مناطق بياباني جاجرم: 4/124 ميليمتر                                                  
مناطق بياباني اسفراين: 6/ 179 ميليمتر
l      متوسط درجه حرارت استان: 12/13 درجه سانتيگراد
شهرستان جاجرم : 3/16 درجه سانتيگراد
شهرستان اسفراين :8/24 درجه سانتيگراد
l      متوسط تبخير و تعرق استان : 2080 ميليمتر
شهرستان جاجرم : 7/2466 ميليمتر
                              شهرستان اسفراين : 2100 ميليمتر
 
عوامل اصلی بيابانزايي در استان:
l      عوامل طبيعي
- محدوديتهاي اقليمي
 
- سازندهاي زمين شناسي حوضه كال شور كه نقش عمده اي درشور شدن آبهاي سطحي وزيرزميني وشوروقليا شدن خاكها ايفامي كند
 
-        بافت سنگين وعميق، زهكش نامناسب، نفوذپذيري كم وساختمان توده اي خاكهاي دشتهاي منتهي به كال شور در جاجرم واسفراين كه در واقع به عنوان پلايا شناخته مي شوند.
 
l      عوامل انساني
- سابقه تاريخي مناطق جاجرم واسفراين درامردامداري وتداوم آن از گذشته هاي دورتا به امروز
 
- تشديد فشاربرپوشش گياهي مراتع بياباني با توان اكولوژيك پايين جاجرم، گرمه واسفراين درپي افزايش جمعيت وكاهش زمينه اشتغال درسالهاي اخير -كه به صورت افزايش شديد تعداد دامدار و دام نمايان گشته است.
- روشهاي غيرصحيح كشاورزي، بهره برداري بي رويه از آبهاي زيرزميني و درنتيجه از بين رفتن حاصلخيزي وافزايش شوري خاك در دشتهاي حوضه كال شور واقع در اسفراين وجاجرم.
  
كانونهاي بحراني فرسايش بادي استان:
 
l      دشتهاي بخش جنوبي و غربيشهرستان جاجرم و جنوب غربي شهرستان اسفراين به ويژه پيرامون مراكز جمعيتي مانندشهرهاي جاجرم وگرمه متاثر از فرسايش بادي مي باشد.
l      5/22% از سطح بيابانهاي استان راكانونهاي بحراني فرسايش بادي تشكيل مي دهند.
l      ازكل سطح كانونهاي بحراني فرسايش بادي استان 94% به عنوان منطقه برداشت و6% به عنوان منطقه رسوب به شمارمي روند كه بخش اعظم آن در جاجرم واقع شده است.
lشرايط محيطي حاكم برمناطق مياندشت وصفي آباد شهرستان اسفراين مبين تاثير فرسايش بادي مي باشند كه لحاظ نگرديده اند.
چاپ | ارسال به ديگران  |