پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سیمای منابع طبیعی
سیمای منابع طبیعی

سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي  :

 

استان خراسان شمالي داراي 2832529 هكتار مساحت مي باشد كه حدود 72%آنرا منابع طبيعي تجديد شونده به مساحت2033036 هكتاربه خود اختصاص ميدهد كه مساحت434550 هكتار آن ( بيش از21%) جزء اراضي جنگلي و بيشه زارها، مساحت1414850 هكتار (حدود70%) آن جزء اراضي مرتعي و سطحي معادل183636هكتار (بيش از9%) شامل پديده هاي فاقد پوشش گياهي و اراضي كويري مي باشد و بقيه به مساحت799493هكتار ( بيش از28% )ازمساحت كل استان نيزجزء اراضي زراعتي آبي و ديم و ساير كاربري ها)‌مي باشد . متوسط بارندگي استان295ميليمتر مي باشد كليه جريانات سطحي و زير سطحي استان درسه حوزه آبخيز اترك ، كال شور ، و گرگان رود است كه به ترتيب مساحت  آنها 24/14913 ، 82/12276 و 35/992 كيلومتر مربع مي باشد.

 

منابع آبي استان :

 

ميزان كل آب حاصل از بارندگي ساليانه در سطح استان 3/8 ميليارد متر مكعب برآورد مي شود كه با توجه به 1/6 ميليارد متر مكعب تبخير و تعرق محاسبه شده ، از 2/2 ميليارد متر مكعب بارندگي مفيد ساليانه ، 88/0 متر مكعب آن به منابع آب زيرزميني نفوذ مي كند و 32/1 ميليارد متر مكعب رواناب سطحي ساليانه به اشكال مختلف جاري و از استان خارج مي شود.

 

متوسط فرسايش در استان 5/17تن در هكتار در سال و ميزان كل فرسايش آبي در استان 5/32 ميليون تن در سال مي باشد..

 

مساحت جنگل هاي استان :

 

 همچنين لازم به ذكر است سطح كل جنگل ها و بيشه زارهاي استان خراسان شمالي434550 هكتار برآورد شده است كه از اين سطح 29/19211هكتار جزء جنگل هاي انبوه و 49/116570 هكتار جزء جنگلهاي نيمه انبوه و16/285239 هكتار جزء جنگلهاي تنك و سطحي بالغ بر60/3718هكتار جزء جنگلهاي دست كاشت و 43/9810هكتار تحت عنوان بيشه زار و درختچه زار طبقه بندي شده است.

 

مساحت مراتع استان :

 

سطح كل مراتع استان1414850هكتار برآورد شده است كه ميزان 112615هكتار (معادل 8درصد) آن جزء‌مراتع خوب تا عالي و سطحي معادل 627244هكتار (معادل 44درصد ) آن جزء مراتع متوسط و بقيه به مساحت674991هكتار (معادل 48درصد) جزء‌مراتع فقير تا خيلي فقير مي باشد.

 

بطور كلي در مقايسه با مراتع كل كشور ، مراتع استان (حدود67/1درصد) از مراتع كل كشور را شامل مي شود .

 

اراضي تحت تاثير و كانونهاي بحراني فرسايش بادي استان :‌

استان خراسان شمالي داراي183636 هكتار از اراضي در مناطق بياباني مي باشد كه معادل 153410از مساحت كل اراضي تحت تاثير فرسايش بادي كشور مي باشد همچنين 30226 هكتار از اراضي تحت تاثير فرسايش بادي استان در كانون هاي بحراني فرسايش بادي قرار داشته است .

چاپ | ارسال به ديگران  |