پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رازو جرگلان
رازو جرگلان

- شهرستان راز و جرگلان

سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان راز و جرگلان

موقعيت شهرستان

شهرستان راز و جرگلان  با مساحتي بالغ بر 258387 هكتار حدود 9% از كل مساحت استان را شامل مي شود . جمعيت شهرستان در سال 1390 در حدود 59034 نفر است و داراي سه بخش مركزي ،غلامان وجرگلان مي باشد.

تغييرات دمايي در طول سال:  اقليم شهرستان خشك و نيمه خشك است و بيشترين درجه حرارت در تابستان ( مردادماه ) به 40 درجه سانتي گراد و كمترين ميزان درجه حرارت در طول ماههاي دي و بهمن به 15- درجه سانتي گراد مي رسد.

محدوده شهرستان :

شمال : جمهوري تركمنستان

جنوب : شهرستان مانه و سملقان و بجنورد

شرق : جمهوري تركمنستان

غرب : استان گلستان

مرتع

وسعت مراتع شهرستان 107 هزار هكتار مي باشد كه حدود 7% از وسعت مراتع استان را به خود اختصاص داده است . اين شهرستان به لحاظ گستردگي عرضي و موقعيت خاصي كه دارد داراي سه نوع مرتع ييلاقي ، قشلاقي و ميانبند مي باشد.  

 

جنگل

منابع جنگلي و رويشگاههاي جنگلي موجود در شهرستان راز و جرگلان با مساحت 66 هزار هكتار به عنوان يكي از منابع ارزشمند حياتي شهرستان محسوب مي شود كه حدود  15درصد از وسعت جنگل هاي استان را به خود اختصاص داده است. جنگل هاي اين شهرستان در ناحيه رويشي ايران توراني واقع شده كه تيپ غالب آن ، گونه ارس ( Juniprus ) با گونه هاي همراه افراكركو ، زالزالك وشيرخشت و زرشك مي باشد.

 از جمله مناطق جنگلي تحت قرق و داراي طرح مي توان به قرق   4750 هكتاري طرح مديريت منابع جنگلي گوينيك واقع در بخش راز و جرگلان اشاره نمود كه از جمله طرح هاي موفق و ايده آل منطقه محسوب مي شود اين طرح كه از سال 1378 تاكنون قرق مطلق مي باشد موجب شده است تا گونه هاي جنگلي طرح به سمت توالي سوق پيدا كرده و زادآوري گونه هاي جنگلي در آن به وفور مشاهده گردند .

 

 

 

 

 

علاوه بر مناطق فوق طرح ذخيره گاه جنگلي در منطقه گوی نیک مورد حفاظت و حمايت قرار مي گيرد.

-         ذخيره گاه جنگلي ارس گوينيك با مساحت 25 هكتار و گونه هاي همراه افرا كركو ، بادامك، شيرخشت و زرشك

ذخيره گاه جنگلي فوق به منظور خاصي تحت مديريت و حفاظت قرار مي گيرند كه مهمترين آن حفظ ذخاير ژنتيكي و كمك به تجديد حيات عرصه طرح ،‌كاهش فشار چراي دام و نيز جلوگيري از فرسايش خاك در اين مناطق مي باشد.

 pasting
چاپ | ارسال به ديگران  |