پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان مانه و سملقان
شهرستان مانه و سملقان

منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مانه و سملقان 

 

 سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مانه و سملقان

موقعيت شهرستان:

       شهرستان مانه و سملقان به مركزيت شهر آشخانه با مساحتي معادل 6053 كيلومتر مربع كه حدود 28/21 درصد از وسعت استان را شامل مي شود و جمعيتي بالغ بر 120000 نفر از شمال با كشور تركمنستان و بخش راز و جرگلان شهرستان بجنورد ،از غرب با استان گلستان ،از جنوب با شهرستان جاجرم و از شرق با شهرستان بجنورد هم مرز مي باشد.بعد از كشاورزي ،منابع طبيعي تجديد شونده ،يكي از مهم ترين منابع توليد در اين شهرستان به شمار مي رود كه با توجه به روند رو به رشد جمعيت در اين شهرستان و نياز روز افزون به منبع توليد و مواد غذايي ،اهميت اين منابع بيش از پيش آشكار مي شود.

                                                 آب و هواي شهرستان مانه و سملقان:

 اين شهرستان به لحاظ شرايط خاص موروفولوژيكي و محيطي از يك طرف و هم جواري با ناحيه مرطوب هيركاني از طرف ديگر ،داراي تنوع خاصي مي باشد.به طوري كه ميزان بارندگي آن از 230 ميلي متر در منطقه جيرانسو تا 470 ميلي متر در ارتفاعات سملقان و دركش متغيير بوده وداراي متوسط بارندگي 318 ميلي متر مي باشد،همچنين متوسط دماي هواي شهرستان 17 درجه سانتي گراد بوده و داراي اقليم هاي خشك و در بخش مانه و نيمه خشك در دشت سملقان و اقليم نيمه مرطوب در ارتفاعات دركش و شيرآباد مي باشد.

وضعيت منابع طبيعي:

منابع طبيعي تجديد شونده با مساحتي حدود 33/503669 هكتار بيشترين سطح را در شهرستان يعني 83 درصد آن را به خود اختصاص داده است كه شامل جنگل هاي پهن برگ و سوزني برگ و مراتع مشجر و غير مشجر مي باشد.

جنگل :

جنگل:منابع طبيعي و رويش گاه هاي جنگلي موجود در شهرستان با مساحت 27/192416 هكتار به عنوان يكي از منابع ارزشمند حياتي شهرستان محسوب مي شود كه حدود 44 درصد از وسعت جنگل هاي استان و 31 درصد از وسعت منابع طبيعي شهرستان را به خوداختصاص داده است .جنگل هاي اين شهرستان در ناحيه رو يشي ايران توراني و هيركاني واقع شده كه تيپ غالب بلوط ، ارس‌، داغداغان، زبان گنجشك، افراكركو، ارغوان، بادام كوهي، زرشك، فندق، گردووحشي، گلابي وحشي و زالزالك مي باشد.

پراكنش پوشش جنگلي شهرستان مانه و سملقان

نوع جنگل

مساحت(هكتار)

جنگل انبوه

74/16927

جنگل نيمه انبوه

16/64690

جنگل تنك

48/109112

بيشه زار و درختچه زار

89/1685

جمع كل

27/192416

مرتع:

وسعت مراتع شهرستان داراي 06/311253 هكتار مي باشدكه حدود 51 درصد از وسعت منابع طبيعي شهرستان را به خود اختصاص داده است .اين شهرستان به لحاظ گستردگي عرضي و موقعيت خا ص خود داراي سه نوع مرتع:ييلاقي ،قشلاقي و ميانبند مي باشد.

واحد مرتع شهرستان مانه و سملقان تاكنون موفق به مميزي بيش از 220000 هكتار از عرصه هاي مرتعي و جنگلي شهرستان شده است.

شهرستان مانه و سملقان داراي 176 مرتع مميزي شده مي باشد كه از اين تعداد 62 مورد قشلاقي و82 مورد ييلاقي و 32 مورد ميانبند مي باشد.اين شهرستان داراي 42 مرتع عشايري است كه از اين تعداد 28 مورد قشلاقي و 14 مورد ييلاقي هستند.

 

پراكنش مراتع شهرستان مانه و سملقان

نوع مرتع

مساحت(هكتار)

مراتع متراكم،(مراتع خوب)

52/33268

مراتع نيمه متراكم(مراتع متوسط)

01/196524

مساحت مراتع كم تراكم(مراتع فقير)

53/81460

جمع كل:

06/311253

 

 

آبخيزداری:

شهرستان مانه و سملقان داراي سه حوزه آبخيزاصلي به نام اترك ،كال شور و گرگان رود مي باشد ‌‌كه‌‌حوزه آبخيز اترك شامل زير حوزه هاي:1- دربند 2- اينچه 3- گرماب و امند 4- خرتوت 5- پيش قلعه، حوزه آبخيز كال شور شامل زير حوزه باشكلاته‌ و حوزه آبخيز گرگان رود شامل زير حوزه رباط قره بيل ميباشد.

فعاليت هاي آبخيزداري‌در قالب طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه رودخانه هاي شهرستان در جهت پيشگيري و مهار سيل كه مشتمل برپروژه هايي همچون گابيون بندي‌، عمليات خاكي (بند خاكي)، سازه خشكه چين ، سنگ و ملات و پروژههاي بيولوژيك در زير حوزه هاي چخماقلو ،اسپاخو ،سامان محله،گرماب مي باشد.ضمناً مطالعات زير حوزه هاي كلاته چنار ،كلاته تشي و حسن سو تهيه، و مطالعات حوزه آبخيز كهنه جلگه نيز در دست مطالعه مي‌باشد.

مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات

 از مجموع 33/503669هكتار اراضي ملي شهرستان، 425000 هكتار سند مالكيت بر اساس مادتين 13و 39 اخذ گرديده است .

 4/ 1479 هكتار براي اجراي طرحها واگذار شد 500000 هزار هكتار تفكيكيك اراضي از مستثنيات در شهرستان مانه و سملقان انجام شده است

چاپ | ارسال به ديگران  |