آگـهی تجدید مناقصه " /> آگـهی تجدید مناقصه " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در شهرستانهای شیروان و گرمه
بازدید : 26 20 مهر 1399 ساعت 8:36 شماره :77957

آگهی تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در شهرستانهای شیروان و گرمه

آگـهی تجدید مناقصه  « نوبت اول »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه‌های جدول ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید در صورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

- تضمين شركت در مناقصه: بر اساس آیین نامه تضمین شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22/9/94

- هزينه‌هاي درج اگهي در روزنامه در نوبت هاي مختلف به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل 32206046- 058)

                                           

ردیف

موضوع مناقصه

رتبه های شرکت کننده

مهلت دریافت اسناد

آخرین مهلت تحویل اسناد

بازگشایی پاکت

1

تجدید عملیات آبخیزداری- سازه های توری سنگی و خشکه چین در حوزه کوسه شیروان

کشاورزی یا آب

28/07/1399

08/08/1399

10/08/1399

2

تجدید عملیات احداث بند خاکی، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی  و دایک‌های انحرافی حوزه آبخیز باشکلاته رباط عشق شهرستان گرمه

کشاورزی یا آب

29/07/1399

11/08/1399

12/08/1399

   روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي

               

آگـهی تجدید  مناقصه  « نوبت دوم »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه‌های جدول ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید در صورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

- تضمين شركت در مناقصه: بر اساس آیین نامه تضمین شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22/9/94

- هزينه‌هاي درج اگهي در روزنامه در نوبت هاي مختلف به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل 32206046- 058)

                                           

ردیف

موضوع مناقصه

رتبه های شرکت کننده

مهلت دریافت اسناد

آخرین مهلت تحویل اسناد

بازگشایی پاکت

1

تجدید عملیات آبخیزداری- سازه های توری سنگی و خشکه چین در حوزه کوسه شیروان

کشاورزی یا آب

28/07/1399

08/08/1399

10/08/1399

2

تجدید عملیات احداث بند خاکی، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی  و دایک‌های انحرافی حوزه آبخیز باشکلاته رباط عشق شهرستان گرمه

کشاورزی یا آب

29/07/1399

11/08/1399

12/08/1399

   روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :