پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده انتخاب مجری طرح زراعت چوب در پلاک علی آباد و عبدل آباد شهرستان بجنورد
بازدید : 63 16 مهر 1399 ساعت 10:55 شماره :77877

آگهی مزایده انتخاب مجری طرح زراعت چوب در پلاک علی آباد و عبدل آباد شهرستان بجنورد

"آگهی مزائده نوبت اول"

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد  مجری طرح زراعت چوب در پلاک علی آباد و عبدل آباد شهرستان بجنورد از طریق مزائده عمومی و با شرایط اعلام شده انتخاب نماید، متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد و شرکت در مزائده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمایند.

-          آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 01/08/1399 و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 9 صبح مورخ 05/08/1399 می‌باشد.

-          زمان بازدید: روزهای  20/07/1399 لغایت 01/08/1399

-          سایر شرایط مطابق اسناد مزائده می‌باشد.

-          هزینه‌های درج آگهی‌ها و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های کارشناسی به عهده برندگان مزائده خواهد بود.

-          تلفن تماس: آقای عسگری 32206017-058

"آگهی مزائده نوبت دوم"

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد  مجری طرح زراعت چوب در پلاک علی آباد و عبدل آباد شهرستان بجنورد از طریق مزائده عمومی و با شرایط اعلام شده انتخاب نماید، متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد و شرکت در مزائده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمایند.

-          آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 01/08/1399 و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 9 صبح مورخ 05/08/1399 می‌باشد.

-          زمان بازدید: روزهای  20/07/1399 لغایت 01/08/1399

-          سایر شرایط مطابق اسناد مزائده می‌باشد.

-          هزینه‌های درج آگهی‌ها و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های کارشناسی به عهده برندگان مزائده خواهد بود.

تلفن تماس: آقای مهندس شهرام عسگری 32206017-058

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :