آگـهی مناقصه  " /> آگـهی مناقصه  " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اجرای پروژه عملیات آبخیزداری حوزه مهنان بجنوردو اسفیجر فاروج
بازدید : 590 25 تير 1397 ساعت 6:39 شماره :50298

اجرای پروژه عملیات آبخیزداری حوزه مهنان بجنوردو اسفیجر فاروج

آگـهی مناقصه  

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه های جدول ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت ( ستاد ) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در پایه 5 رشته آب یا کشاورزی دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآوردی (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

1

عملیات آبخیزداری مهنان بجنورد

517/056/081/12

000/000/605

2

عملیات آبخیزداری اسفیجیر فاروج

281/225/874/2

000/000/144

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

- تضمين شركت در مناقصه :بر اساس آیین نامه تضمین شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22/9/94

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  1/05/1397 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما( بارگذاری سامانه ) 11/05/97 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  13/05/97  می باشد .

- هزينه هاي درج اگهي در روزنامه در نوبت هاي مختلف به عهده برنده (گان ) مناقصه خواهد بود .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :