پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تشخیص منابع ملی و مستثنیات
بازدید : 897 20 خرداد 1397 ساعت 13:34 شماره :49436

تشخیص منابع ملی و مستثنیات

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي

آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات

شماره آگهي

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور ( 12/7/71 ) و تبصره يك ماده سه آئين نامه اجرائي مصوب 16/12/71 هيات وزيران بر اساس تفويض اختيار شماره 90/100/704- 27/4/72 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور محدوده رقبات اصلي و فروعات مربوط به هر پلاك در حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي فهرست را به شرح ذيل:

رديف

مشخصات ثبتي

نام شهرستان

حدود اربعه

مساحت ( هكتار )

نام پلاك

بخش

پلاك فرعي

پلاك اصلي

شمال

شرق

جنوب

غرب

مستثنيات

منابع ملي

كل

1

قصر قجر

2

 

187

بجنورد

اراضی پلاک 178- اصلی موسوم به قره چای از بخش ثبتی 2 بجنورد

اراضی پلاک 159- اصلی موسوم به لنگر از بخش ثبتی 2 بجنورد

اراضی پلاک 185- اصلی درقانلو و 182-اصلی ممو هردو از بخش ثبتی 2 بجنورد

اراضی پلاک 158- اصلی موسوم به باغچق از بخش ثبتی 2 بجنورد

5312/106

1881/132

7193/238

                             

 

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره سه (هر پلاک) موضوع ماده دو قانون ملی شدن جنگلها بوسیله روسای ادارت منابع طبیعی شهرستان و کارشناسان ذی صلاح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه درمتن این آگهی قید و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی شهرستان های ذی ربط و اداره کل موجود است جزو منابع ملی شده موضوع ماده (یک ) قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطلاع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده در هر رقبه و فروعات آن معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه تحویل نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت قانونی تعیین شده بر حسب اعلام و درخواست اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد .

آگهی اصلاحی

1-       پیرو آگهی شماره 25052 مورخ 29/11/51مندرج در روزنامه خراسان شمالی و آگهی شماره 1742/43/13/94 مورخ9/12/94 مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار رسالت به شماره 8620مورخ 19/2/94 وروزنامه محلی اتفاقیه خراسان شمالی به شماره 1325 مورخ18/12/ 94درخصوص پلاک 141-اصلی ذاز بخش 2 بجنورد موسوم به کلاته ایلخانی (که داخل در پلاک باباامان برگ تشخیص صادر و آگهی گردیده بود )واقع در شهرستان بجنورد با حدود چهارگانه شمالاحدود اراضی قارلق علیا 78- اصلی بخش 2 –  بجنورد وحدود اراضی قارلق سفلی پلاک 80- اصلی بخش 2 –  بجنورد ؛ شرقا ، جنوبا و غربا:حدود اراضی باباامان142- اصلی بخش 2- بجنورد بدینوسیله اعلام می داردمساحت ها به شرح ذیل تغییر نموده است : مساحت کل: 2654/438 هکتار ، مستثنیات : 8472/42 هکتار ، منابع ملی : 4182/395 هکتار

حسن وحید -   مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :